Fotoakce: VědaFest na Instagramu

Fotoakce: VědaFest na Instagramu @vedafestdejvice
Zapojte se do fotoakce o zajímavé ceny a buďte při tom!!!

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel akce „Fotoakce VědaFest)“ (Dále jen „akce“). Pořadatelem akce je DDM hlavního města Prahy, se sídlem Karlínské náměstí 7, 180 00 Praha 8, IČO: 00064289: (dále jen „pořadatel“).

Harmonogram akce: Akce probíhá v době od 21. 6. 2023 do 25. 6. 2023, 12:00 (dále jen „doba trvání akce“) následujícím způsobem:

1 Registrace: Do akce se zaregistruje uživatel IG vytvořením příspěvku z místa konání akce VědaFest 2023. Podmínkou k účasti akce je splnění těchto 2 podmínek ze strany účastníka:
a) Účastník sleduje účet @vedafestdejvice
b) Účastník v popisku příspěvku označí @vedafestdejvice a přidá hashtag #fotovedafest2023.

2 Vyhodnocení akce: Vyhrává 6 účastníků, kteří splní podmínky akce (bod 1) a získají největší počet laiků do neděle 25. 6. 2023 do 12:00. Odměnění budou kontaktováni soukromou zprávou přes IG.

3 Účastníci: Účastník se může zapojit do akce opakovaně. Účastníkem se může stát fyzická osoba. Pořadatel má právo vyloučit z akce účastníky, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany účastníků či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch účastníka. Odměnění budou kontaktováni organizátorem akce prostřednictvím soukromé zprávy a vyzváni k vyzvednutí odměny. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli akce

4 Odměny v akci: Odměnění získají 2x poukaz do ZOO, 2x chemický balíček a 2xinženýrský balíček.

5 Všeobecná ustanovení: Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v akci bere účastník na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Účastníci přihlášením do akce udělují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, za účelem realizace a vyhodnocení akce, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně akce prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
a) Zpracovávané osobní údaje: ty, které účastník poskytne prostřednictvím příspěvku nebo ve zprávě, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, pseudonym na IG. Pro případ, že se účastník stane výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání odměny.
b) Převzetí odměny: Odměny účastníci převezmou osobně po domluvě s pořadatelem.
c) Doba zpracovávání: do konce června.
d) Účel zpracovávání: realizace akce, výběr odměněných, distribuce odměn a propagace akce.
e) Právní titul: souhlas účastníka (jeho rodiče/zákonného zástupce).
f) Zpracovatel osobních údajů: pořadatel.
g) Charakter souhlasu: souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak nezbytný pro realizaci akce, tj. výběr a kontaktování odměněných.
h) Pořadatel si vyhrazuje právo odměnu uvedenou v těchto pravidlech nahradit odměnou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
i) Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí účatníkům práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u pořadatele uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla pořadatele či prostřednictvím e-mailu: info@vedafest.cz.

Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách www.vedafest.cz případná změna Pravidel bude zveřejněna na těchto internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku zveřejnění.

Praha 12. 6. 2023, ve znění platném ke dni 12. 6. 2023