Kvíz "Chytrá hlava"

Na VědaFestu bude opět kvíz „Chytrá hlava“.

Ani letos návštěvníci nepřijdou o oblíbený kvíz „Chytrá hlava“.

Tématem je „Věda vzdělává“ a tedy je třeba odpovědět správně na několik otázek.

Pak se můžete účastnit slosování o zajímavě ceny.

Kvízové lístky s otázkami dostane u INFOstanu VědaFestu.

Přijďte zkusit štěstí!

Vyhlášení vítězů 1. části kvízu "Chytrá hlava" bude v 11.30 19. 6. na pódiu VědaFestu

V prvním kole hrajeme o tyto ceny

1. Zážitkový den v ZOO Praha pro 2 osoby
2. Předplatné ABC
3. Inženýrský balíček
4. Chemie v tašce
5. Plyšový medvěd
6. Plyšový medvěd

Vyhlášení vítězů 2. části kvízu "Chytrá hlava" bude v 17.00 19. 6. na pódiu VědaFestu

Ve druhém kole hrajeme o tyto ceny

1. Zážitkový den v ZOO Praha pro 2 osoby
2. Předplatné ABC
3. Inženýrský balíček
4. Chemie v tašce
5. Plyšový medvěd

Pravidla marketingové akce „Chytrá hlava“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce s názvem „Chytrá hlava“ (dále jen „Akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“)

Pořadatel a organizátor Akce
Pořadatelem a organizátorem Akce je Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha 8, IČO: 00064289 (dále jen „Pořadatel“), kontaktní email: info@vedafest.cz

Doba a místo trvání Akce
Akce probíhá 19. června 2024 od 8:30 hod do 16:30 hod. (dále jen „Doba trvání Akce“) v rámci VědaFestu 2024 na travnaté ploše Vítězného náměstí v Dejvicích a je rozdělena do dvou kol.
1. kolo: 19. června od 8:30 hod do 11:00 hod
2. kolo: 19. června od 11:00 hod do 16:30 hod

Komu je Akce určena
Do Akce se mohou zapojit všechny fyzické osoby (Občané České republiky nebo osoby s trvalým pobytem v ČR, (Osoby mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je povinen soutěžící na žádost organizátorů VědaFestu doložit.), které správně vyplní kvíz a odevzdají ho organizátorům na místě konání VědaFestu2024 v infostanu v době trvání akce.
Z účasti na Akci jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele (dále jen „Zaměstnanci“) a osoby, které jsou Zaměstnancům blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci Akce
Fyzická osoba se stane účastníkem Akce, pokud v době trvání Akce:
Správně vyplní a odevzdá kvíz „Chytrá hlava“ na místě konání VědaFestu 2024, kde správně a čitelně zadá kontaktní emailovou adresu.

Odměna
Odměnou jsou ceny:

V prvním kole:
1. Zážitkový den v ZOO Praha pro 2 osoby
2. Předplatné ABC
3. Inženýrský balíček
4. Chemie v tašce
5. Plyšový medvěd
6. Plyšový medvěd

Ve druhém kole:
1. Zážitkový den v ZOO Praha pro 2 osoby
2. Předplatné ABC
3. Inženýrský balíček
4. Chemie v tašce
5. Plyšový medvěd

Losování
Výběr Účastníka Akce, který získá Odměnu, je náhodný a bude organizován pořadatelem. Proveden bude na pódiu VědaFestu losováním odevzdaných správně vyplněných kvízů.
Ze všech Účastníků Akce budou zároveň v každém kole vylosováni dva náhradníci (dále jen „Náhradník“).
Losování proběhne dle příslušného kola, o losování bude proveden zápis.

1. kolo: 19.6. 2022 od 8:30 do 11:00 hod – losování: 19.6. 2024 v 11:30hod na pódiu VědaFestu, losování proběhne z kvízů odevzdaných v tomto období.
2. kolo: 19.6. 2022 od 11:00 do 16:30 hod – losování: 19.6. 2024 v 17:00hod na pódiu VědaFestu, losování proběhne z kvízů odevzdaných v tomto období.

Oznámení o získání Odměny a předání Odměny
Účastník Akce, který byl vylosovaný, bude bezprostředně po skončení losování kontaktován emailem, který uvedl při odeslání kvízu „Chytrá hlava“, bude mu oznámeno, že byl vylosován a bude s ním domluven způsob a termín předání odměny.
Vylosovaný Účastník Akce nebo Náhradník je povinen nejpozději do 14 dní od emailového oznámení o vylosování na výzvu odpovědět.
Odměna bude vylosovanému Účastníkovi Akce předána nejpozději do 30 dní ode dne akceptování oznámení o vylosování.
V případě, že vylosovaný Účastník Akce do 14 dní na emailové oznámení o odměně neodpoví, přechází Odměna na Náhradníka, který byl vylosován jako první Náhradník. V případě, že se nepodaří emailem kontaktovat Náhradníka, který byl jako vylosován jako první Náhradník, bude kontaktován Náhradník, který byl losován jako druhý.
V případě, že se nepodaří emailem kontaktovat vylosovaný Účastník Akce ani Náhradník, který bylo vylosován jako první, popř. druhý Náhradník, ztrácejí tak na Odměnu nárok.
Odměna bude předána osobně, nejpozději do 1 měsíce po vyzvání vylosovaného účastníka.

Informace Účastníka Akce o zpracování osobních údajů
Pro účely Akce za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, přezdívku, e-mailovou adresu.
Správcem osobních údajů je Pořadatel. Osobní údaje poskytnuté Pořadateli v rámci této Akce budou zpracovávány po dobu 3 měsíce po skončení Doby trvání Akce.
Osobní údaje nebudou předány mimo EU.
Účast v Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v Akci, bez poskytnutí osobních údajů Účastníka Akce není možné se Akce účastnit. Odevzdáním správně vyplněného kvízu souhlasí soutěžící (jeho rodič/zákonný zástupce) se zpracováním údajů v rozsahu křestní jméno, příjmení či přezdívka a e-mailová adresa zadavatelem pro účely soutěže na dobu 3 měsíců od ukončení soutěže.
Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže je možné pouze písemně na adrese organizátora soutěže a má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností organizátorem se může Účastník obrátit na organizátora.
Výherce souhlasí též se zveřejněním svého křestního jména nebo přezdívky a fotografie z předání výhry na facebooku a instagramu VědaFestu a webových stránkách www.vedafest.cz.
Více informací o zpracování osobních údajů Pořadatelem, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na GDPR DDM hl.m.Prahy.

Závěrečná ustanovení
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny.
Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Fyzické osoby/Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získané Odměny nebo možnost vyloučení Fyzické osoby/Účastníka Akce z Akce bez náhrady.
Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách www.vedafest.cz případná změna Pravidel bude zveřejněna na těchto internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku zveřejnění.

Praha 15. 6. 2024, ve znění platném ke dni 15. 6. 2024.